Antimobbingové aktivity v Čechách

(spracované z príspevku Pavla Beňa na antimobbingovej konferencii v r.2013 v Bratislave)  

Ako antimobbingový poradca sa angažujem v súcasnosti najviac pod hlavičkou občianskeho združenia Práce a vztahy, ktoré sídli v Prahe už viac ako 15 ro­kov. A celkom šťastnou zhodou okolností sa mi poda­rilo zakotviť aj na pôde jednej súkromnej univerzity v Prahe (Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o.) s predmetom „Mobbing a bossing“, ktorý tam už štvr­tý rok vyučujem.

Stručná chronológia:  
1995 - v Čechách vychádza prvá ucelenejšia kniha o mobbingu (B.Huber: Mobbing…)
1999 - založenie skupiny „Práce a vztahy“ (od r.2001 je občianskym združením)
2001 - webstránka združenia Práce a vztahy www.vztahy.org (dnes už nefunkčná)
2003 - „Můj šéf, můj nepřítel?“ ,prvá česká publikácia o mobbingu a bossingu  
2005 - zverejňovanie výpovedí a prípadov mobbingu a bossingu (videointerview)
2007 - medzinárodná spolupráca v tíme expertov
2010 - Mobbing a bossing po prvýkrát ako samostatný predmet na českej vysokej škole (UJAK Praha)
2012 - vzťahový audit (expertné posudzovanie vzťahov vo firmách a organizáciách)

Štyri roviny a štyri zásady činnosti:
- osobná (individuálne rozhovory či práca s klientom v duchu hesla: „Nezostávaj so svojim problémom osamotený!“
- inštitucionálna (intervencia u zamestnávateľa, odbory) v duchu hesla: „Spojme sily a budeme úspešnejší!“
- verejná (internet, médiá,eventy, legislativna činnosť,atď. ) v duchu hesla:„Dajme o sebe a týchto problémoch vedieť!“
- medzinárodná spolupráca (SHG, Netzwerke, IAWBH) v duchu hesla: „Nie sme „ostrov“, ale kontinent/y! – Začnime tam, kde iní skončili, aj keď to nie je ľahké …“

Antimobbingové poradenstvo:
- prvý kontakt (písomne, telefonicky, e-mail)
- osobné interview - domentácia, vytvorenie vzžahu, evaluácia situácia aj osobnosti, úloha percepcie
- spoločné zhodnotenie  akutálneho stavu, rozhodnutie o ďalších krokoch
- ďalšie kroky: intervenčný líst zamestnávateľovi, arteterapia - tvorivosť ako spôsob spracovávania psychosociálneho distresu, zverejnenie príbehu, diskuné - supervízna skupina, antimobbingová občianska hliadka.