Práca a vzťahy

Zborník z novembrovej konferencie

Objednávky na zborník z  II. medzinárodnej konferencie o mobbingu a bossingu, ktorá sa konala v novembri 2014 v Košiciach,  prijímame mailom na adrese  mariaritomska@stonline.sk  

 

 

Občianske združenie Práca a vzťahy

 •  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 24. 10. 2003 pod číslom VVS/1-900/90-22587 zaregistrovalo v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a  so zákonom č. 213/1997 Z. z.. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.občianske združenie Práca a Vzťahy (ďalej ho budeme označovať ako o.z. PaV ). O.z. PaV vzniklo s cieľom propagovať boj proti mobbingu.
  .
 • 17. 11. 2011 sa stala predsedníčkou o.z. PaV JUDr. Mária Ritomská.
   
 • Hlavným cieľom o.z. PaV  je propagácia boja proti bezpráviu na pracoviskách, tiež ochrana a osveta o dodržiavaní základných
  zákonov a ľudských práv, výchova,.vzdelávanie, poradenstvo a  osveta v oblasti medziľudských vzťahov na pracovisku, monitorovanie pracovísk, kde je podozrenie na narušené pracovné vzťahy s poukazom na dôsledky ich porušovania, s ohľadom na zdravie jednotlivcov a na negatívne ekonomické dopady a následky, publikovanie a  zverejňovanie príbehov mobbingu, bossingu na internete ako aj vykonávanie iných súvisiacich činností. Orgánmi združenia sú Zhromaždenie členov, Rada a Predseda rady.

 

 • Naším poslaním je zaoberať sa diskrimináciou na pracovisku v pracovných vzťahoch na Slovensku a výmena skúseností expertov v oblasti diskriminácie na pracovisku v pracovných vzťahoch s cieľom informovania verejnosti za účelom legislatívnej úpravy  mobbingu, bossingu.

 

 • Chceme pripraviť metodiku a programy praktickej pomoci ľuďom, ktorí sa stanú nežiaduci pre zamestnávateľa rovnako, ako je to v iných krajinách Európskej únie. Tiež chceme slúžiť ľuďom bez ohľadu na vek poskytovaním psychologickej, právnej pomoci osobám postihnutým mobbingom, bossingom.

 

 •  Našou snahou je zvyšovať právne povedomie zamestnancov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov formou konzultácií, prednášok a zvyšovaťvzdelávanie a  výchovu širokej verejnosti k civilnej odvahe a statočnosti na pracovisku.
 • Existujúca legislatíva nechráni zamestnancov proti násiliu na pracoviskách. Existujúca zdravotnícka terminológia neuznáva diagnózy poškodeného zdravia psychickým terorom. To chceme napraviť, chceme zaviesť ochranu zdravia zamestnancov pred mobbérmi a pred násilníkmi ktorí zneužívajú existujúce zákony proti pracujúcim občanom.  

 

 •   Našou víziou je, aby na každom pracovisku bol zavedený interný (antimobbingový) právny predpis – akási antimobbingová dohodaktorá bude presne vymedzovať, aké konanie sa považuje za psychický teror na pracovisku, tiež bude upravovať možnosti, ako sa môžu ohrozené skupiny, či jednotlivci brániť, ak budú ohrozené alebo narušené ich práva a v neposlednom rade, aké sankcie postihnú páchateľa.
 • Na každom pracovisku ustanoviť osobu poverenú na monitorovanie, kontrolu, pomoc, hlásenie o výskyte mobbingu. Zriadiť nezávislé poradne pre mobbing, bossing.

 

 •  Vedúci zamestnanci by mali prejsť školením, na ktorom by sa zoznámili so základnými metódami riešenia konfliktov. Ak sa spolupracovníci dostanú do konfliktu, ktorí nie sú schopní a ochotní vyriešiť sami, potom práve ich vyšší nadriadený, ktorý by mal mať znalosti a zručnosti celú situáciu urovnať.

 

Aktuality

Konferencia o mobbingu a bossingu v Košiciach

27.10.2014 01:15
Stiahnite si pozvánku a v prípade záujmu aj prihlášku na konferenciu o mobbingu a bossingu, ktorá...