Právny stav v Nemecku


(spracované z príspevku Hansa-Otta Morgenthalera na antimobbingovej konferencii v r.2013 v Bratislave)  

Nemecko nemá žiaden zvláštny zákon proti mobbingu,vo všeobecnom zákone o zákaze diskriminácie (AGG) sa však nachádza definícia mobbingu (nepriateľské prostredie) a jeho dopad. V prípadoch, v ktorých je obeť mobovaná z dôvodov náboženstva, svetonázoru, rasy, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, pohlavia, postihnutia alebo veku, musí zamestnávateľ rátať s platením vysokého odškodného. V praxi sú však tieto prípady  podľa mojich skúseností, veľmi zriedka dokázateľné. Právnici si musia vypomáhať predpi­som, ktorý nie je na mieru šitý mobbingu, takzvaným „Rozviazaním pracovného pomeru zavinením zmluvnej strany“ – (Auflösungsverschulden“ § 628 ods. 2 Ob­čianskeho zákonníka). Ak sa pre zamestnanca stane situácia na pracovisku neznesiteľnou, môže na to upozorniť zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ túto situáciu neodstráni, môže zamestnanec vypovedať zmluvu a žiadať odškodnenie vo výške hrubej mzdy za dva roky zamestnania, ako aj náhradu škody. Spolkový pracovný súd vyžaduje, aby boli všetky jednotlivé prípady mobbingu detailne popísané pod­ľa miesta a dátumu a aby boli k dispozícii svedkovia. Celé dôkazné bremeno nesie zamestnanec.
Hlavnou stratégiou proti mobbingu je preventívna práca v podniku. Vyškoliť vedúcich pracovníkov tak, aby rozoznali mobbing v počiatočnom štádiu a účin­ne proti nemu zakročili.
Momentálne v Nemecku prebieha veľká debata o nákladoch psychického preťaženia v pracovnom živote (burn out) pre podniky a pre zdravotné poisťovne. Od tejto debaty si sľubujem zvýšenú ochotu spoločností venovať sa prevencii.
 

 

Právny stav v Nemecku

(spracované z príspevku Sandry Mauer na antimobbingovej konferencii v r.2013 v Bratislave)  

Zavedenie antimobbingového zákona vidím ako šancu na vytvorenie cesty k hodnotnejšej a lep­šej budúcnosti v oblasti práva a medziľudských vzťahov. Možnosť uzákonenia antimobbingového zákona vidím ako prinajmenšom jasný postoj štátu, resp. európskej spoločnosti, v boji proti mobbingu, ako krok urobený pre hodnotnejšie spoluži­tie.Podľa môjho názoru antimobbingový zákon by ne­mal pokrývať len pracovnoprávnu oblasť. Dôležité sú úpravy vo všetkých oblastiach, ktoré by mali pôsobiť tak preventívne, ako aj represívne. Práve v našich školách, a v posledných rokoch čoraz častejšie aj v sociálnych sieťach, sa deti učia ponižovať, Prevencia pred takým konaním by preto mohla byť zakotvená v učebných plánoch. Vhodné je preventívne a plné uznanie následkov mobbingu, pretože mobbingom postihnutí občania sa ocitajú vo finančnej špirále sociálneho úpadku. Zákonné úpravy by mali garantovať najvyššiu mieru prevencie a ochrany proti mobbingu a súčasne by nesmeli byť zneužiteľné proti obetiam mobbingu. Antimobbingový zákon by mal mať presné hranice pôsobenia ako pre obete, tak aj pre páchateľov, a mal by byť prakticky použiteľný. Na to, aby sme zlepšenie, sú potrebné prísne apliká­cie zákona a trvalá kontrola. Nemyslím si, že by sme tak úplne odstránili mobbing, ale určite by sme znížili jeho výskyt.

 

 

Myšlienky k antimobbingovému zákonu

Hendrik Starfinger
V nezávislom spolkovom štáte Sasko zverejnili, že platné zákony sú postačujúce na to, aby sa predchádzalo mobbin­govému správaniu. K tomuto tvrdeniu sa neprikláňam.
Ústava síce vníma diskrimináciu ľudskej dôstojnosti ako trestnú, znižovanie osobnostných práv vníma podobne, to ale nie je dostačujúce. Antidiskriminačný zákon má vplyv na vnímanie mobingu. Doterajšie petície smerované na parlament boli vnímané ako slabé,  málo zaujímavé. Vidím šancu našu tému zaviesť do ochrany pred pracovnými úrazmi, to znamená, že následky mobbingu sú porovnateľné so silným pracovným úra­zom. Ochrana pred mobingom je rovnako dôležitá ako ochrana pred nebezpečenstvom na pracovisku.
V nemeckom zákone o ochrane práce je to aktuál­ne novodefinované v § 5 ods. 6  ako „psychické obťa­žovanie“, bohužiaľ to ešte nie je zverejnené.
Niet žiadnej cesty, ktorú by sme mohli nasledo­vať.
Vaša konferencia je časť mozaiky vo veľkom európskom obraze, na ktorý by sme mali  vo všetkých krajinách a miestach pôsobiť a pridať sa.
Budúcnosť je dobrá.

Hendrik Starfinger
Gemeinnützige Sozialarbeit – Antimobbing von GefAS e.V.
Cottaer Str. 2, 01159 Dresden
e-mail: hstarfinger@aol.com
www.mobbingberatung-sachsen.de

 

 

Mobbing a súčasný stav v Nemecku

Anka Kampka
Na konferenciu sme pozvali sme pani Anku Kampku z Nemecka, vedúcu pobočky Krízového manažmentu v Sör­genlochu. Osobné zoznámenie s pani Ankou v r. 2012 bolo pre našu slovenskú kampaň poučné, najmä ich definície špecializovaných vedo­mostí a zručností. Pani Kampka odpovedala na pozvanie srdečným pozdravom a stručnou spomienkou na svoje začiatky v antimobbin­govej kampani. Zároveň sa ospravedlnila, že pre chorobu nemohla pricestovať.
Pani Kampka sa venuje agende mobbingu od roku 1997. V tom roku sa pripojila ku skupinám exis­tujúcim v Nemecku, ktoré už dlhšie predtým spolupracovali cez internet so skupinami vo Švajčiarsku. V r. 1999 prevzala vedenie siete pomocných skupín proti mobbingu v Nemecku. Prečo sa venuje tejto problematike?
Pani Anka bola viac rokov sama mobbovaná a keď hľadala pomoc, zažila bolestnú skúsenosť, že je iba málo pomoci a podpory pre obete mobbingu. Ako povedala, citujeme: „Príslušné miesta, na ktoré som sa obrátila, boli často bezmocné a preťažené“. Bolo jej jasné, že tu niečo nesedí. Zmysel pre spravodlivosť jej zabránil, aby svoju situáciu na pracovisku nechala len tak. Preto sa rozhodla aktívne zmeniť stav vecí a začala ponúkať pomoc formou poradenstva pre podobne postihnu­tých občanov Nemecka. Postupne na základe svojich osobných skúseností vypracovala vlastný koncept riešenia pracovných konfliktov.
Štýl práce pani Anky Kampky bol jedným z inšpi­ratívnych modelov pre prácu OZ Práca a vzťahy, ktorú organizovala jeho predsedníč­ka na Slovensku JUDr. Mária Ritomská od roku 2011. JUDr. Ritomská antimobingové aktivity v súčasnosti organizuje už ako predsedníčka prí­pravného výboru strany SPS (Strana práce Slovenska) a súčasne ako poslan­kyňa Národnej rady SR.

Anka Kampka
An der Oberhecke 21, 55270 Sörgenloch
tel: 06136 – 7608835
www.die-krisenmanagerin.de
www.netzwerk-der-mobbingselbsthilfegruppen-deutschland.org
e-mail: a.kampka@netzwerk-der-mobbingselbsthilfegruppen-deutschland.org